Rodo

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o powierzonych danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gimnazjum nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów z siedzibą w Olsztynie przy ul Bałtyckiej 4, tel: 89 527 64 31, mail: dyrektor@akademickie.olsztyn.pl ;
  • Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Gimnazjum nr 23 i XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów z siedzibą w Olsztynie przy ul Bałtyckiej 4 jest Pan Bartosz Kostecki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych

osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iodo@akademickie.olsztyn.pl , nr tel. 502 763 636

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: akademickie.olsztyn.pl i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione powyżej przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub samego ucznia.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych, podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne.”