REKRUTACJA GŁÓWNA 2022/2023

WAŻNE TERMINY  
16 maja –

21 czerwca 2022 r.

Składanie wymaganych dokumentów (wniosku) do szkoły pierwszego wyboru.

WNIOSEK ONLINE NA STRONIE www.akademickie.olsztyn.pl

24 czerwca –

13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty można przesłać do szkoły w formie skanów na adres: 

rekrutacja@akademickie.olsztyn.pl 

z  zachowaniem ustalonych przez MEN terminów. Laureaci konkursów przedmiotowych oraz finaliści i laureaci olimpiad, którzy są uprawnieni do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności, mogą złożyć na tym etapie postępowania oryginały dokumentów.

do 19 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
20 lipca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 22 lipca 2022r.

do godz. 15.00

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę składając: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwa aktualne zdjęcia, kartę zdrowia oraz oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń.

Jeżeli kandydat nie dostarczy oryginałów dokumentów w wymaganym terminie – zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do szkoły.

25 lipca 2022r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.