Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

BOGNA BIAŁAS, uczennica klasy IIIC LO została finalistką XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (w roku ...

Czytaj więcej

Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

DOMINIKA GÓRKO uczennica klasy IIC LO uzyskała tytuł finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (co oznacza ...

Czytaj więcej

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Przebieg zawodów

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowana jest jako trójstopniowe zawody        o zasięgu ogólnopolskim, z udziałem uczniów spoza kraju.

I stopień − Zawody szkolne

Udział w tej części zawodów polega na samodzielnym napisaniu jednej pracy na temat wybrany z zestawu zaproponowanego na dany rok przez Komitet Główny. Jej objętość winna wynosić od 10 do 15 stron znormalizowanego wydruku komputerowego.

II stopień − Zawody okręgowe

  1. Zakwalifikowanie szkolnej pracy pisemnej przez jurorów Komitetu Okręgowego;

Rozprawka oceniana jest w skali od 0 do 60 punktów; do zawodów okręgowych kwalifikowani są autorzy prac, które zostały ocenione na co najmniej 45 punktów.

  1. Część pisemna, organizowana przez Komitet Okręgowy, obejmuje: a) napisanie pracy na temat wybrany z kilku propozycji – z zakresu literatury lub teatru (czas trwania tej części − 240 minut); b) rozwiązanie testu językowego (90 minut);

Prace oceniane są w ska1i od 0 do 60 punktów, test z nauki o języku − w granicach        od 0 do 30 punktów.

Do części ustnej zawodów II stopnia dopuszcza się uczestników, którzy uzyskali        z testu co najmniej 20 punktów, a z pracy pisemnej – co najmniej 40 punktów. Do części ustnej można także dopuścić uczestnika, który otrzymał z testu nie mniej niż 16 punktów, jeśli za pracę pisemną otrzymał co najmniej 48 punktów.

  1. Część ustna – Rozmowa z jury na temat pracy szkolnej, czyli obrona zawartych w niej obserwacji i twierdzeń, służąca zarazem sprawdzeniu historycznoliterackiej i językowej lub teatrologicznej i językowej wiedzy olimpijczyka.

Ocenianie wypowiedzi ustnej:

  • samodzielny wkład w napisanie pracy i przygotowanie tematu oraz znajomość opracowań, na które powołuje się autor (ocena od 0 do 20 punktów);
  • rozeznanie zarówno w ogólnej wiedzy językowej, jak i w problemach bardziej szczegółowych, związanych z danym tematem, wątkiem, gatunkiem, zagadnieniem stylistycznym lub językoznawczym itp., które pojawiło się w pracy (ocena od 0 do 15 punktów);
  • wiedza o epokach literackich związanych z tematyką pracy oraz o innych, równolegle rozwijających się zjawiskach literackich, orientacja w nawiązaniach w późniejszych etapach rozwoju literatury (ocena od 0 do 15 punktów);

 

Po zakończeniu ustnej części etapu okręgowego jury sumuje liczbę punktów uzyskanych we wszystkich częściach drugiego etapu (część pisemna: rozprawka / interpretacja; test językowy; część ustna) i sporządza listę uczniów rekomendowanych do III etapu. Maksymalna liczba punktów, jaką może zdobyć olimpijczyk, to 140 p.

III stopień − Zawody ogólnopolskie z udziałem uczniów spoza kraju

  • Pierwszy etap zawodów obejmuje napisanie rozprawki na jeden z tematów przedstawionych do wyboru, dotyczących historii literatury lub wiedzy o teatrze, albo też dokonanie interpretacji porównawczej dwóch utworów poetyckich i/lub krótkich utworów prozą. Czas trwania tej części − 300 minut.

Praca pisemna jest oceniana w skali 0-30 punktów.

Uczestnicy zawodów III stopnia, którzy z pracy pisemnej uzyskają co najmniej 10 punktów, otrzymują tytuł finalisty.

  • Do części ustnej zawodów III stopnia zakwalifikowani są uczniowie, których praca pisemna została oceniona na co najmniej 20 punktów.

Uczestnicy zawodów III stopnia przygotowują  do samodzielnego omówienia: jeden spośród tematów z zakresu wiedzy o języku i jeden z podanych tematów z zakresu wiedzy o literaturze i kulturze lub związanych z wiedzą o teatrze.

Odpowiedzi ustne w rozmowie o wybranych przez ucznia tematach oceniane są     w skali 0-30 punktów za każdy temat.

 

Uprawnienia Finalistów i Laureatów OLiJP

  1. Uprawnienia olimpijczyków określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 357). Na mocy tej Ustawy laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język polski”, zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej. Szczegółowe informacje o pozostałych przywilejach laureatów i finalistów − uczniów liceów, gimnazjów i innych szkół, podaje Ustawa.
  2. O dodatkowych uprawnieniach związanych z przyjęciem na studia decydują senaty poszczególnych uczelni wyższych (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).